חיפוש שיעורים
 
חפש
מבצעים שנה ב

תקנון "רועי עידן- לימודי כלכלה ומנע"ס אונליין":

כדי למנוע העברת פרטי המשתמש לגורם שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המשתמש.

אנו מודים ומברכים אתכם על בחירתכם לעשות שימוש באתר "רועי עידן- בית ספר לכלכלה"

יובהר בזאת כי האתר והשימוש בו הנואלשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה המתבצעת באמצעות האתר. 

"רועי עידן- בית ספר לכלכלה" הינו אתר לימוד אלקטרוני (להלן: "האתר").
כשאתם מסמנים "וי" המאשר כי קראתם את התקנון, אתם למעשה מאשרים לבעלי האתר לשלוח אליכם תכנים שיווקיים בפייסבוק, במייל, בפלאפון ובכל ערוץ מדיה אחר הקשורים לפעילות האתר.
האתר יפעל בכפוף לאמור בהמשך על מנת  לאפשר מכירת סרטוני וידאו בנושאים לימודיים וחומרי לימוד.
תנאים מיקדמיים לביצוע רכישה באמצעות האתר הם רישומו של המזמין/קונה (להלן: "הלקוח") לאתר, ושימוש בכרטיס אשראי תקף, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלת בישראל כדין, ניתן לשימוש של הלקוח ורשום על שמו, והיות הלקוח בגיל מעל 18. יצויין כי על הכרטיס לכלול 16 ספרות בלבד. כרטיסים בעלי 8 ספרות לא תקפים  בעת הזמנת התכנים שבאתר!החברה מתחייבת לספק ללקוח את המוצר שהוזמן על ידו, זאת בכפוף לסייגים שנקבעו בפרסום התקף בעת בצוע ההזמנה, והכל בכפוף לתנאי תקנון זה, לקבלת אישור מאת חברת האשראי לביצוע העסקה ולהימצאותו של המוצר במלאי שבידי החברה.

מיד לאחר הזמנת המוצר על ידי הלקוח תפנה החברה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לקבל את אישורה לבצוע העסקה. עם קבלת האישור תימסר ללקוח הודעה על אישור העסקה. רכישת מוצר תעשה בכרטיס אשראי בלבד.
התשלום עבור המוצר יבוצע על דרך של חיוב חשבונו של הלקוח באמצעות כרטיס אשראי, זאת לאחר קבלת האישור כאמור.

באם לא תאושר העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי תשלח ללקוח הודעה מתאימה ויהא עליו להסדיר את אישור עסקה. לא אושרה העסקה בתוך 7 ימים ממועד ההודעה כאמור, תחשב הזמנת הלקוח כבטלה.
ניתן לבטל עסקה בתוך 14 ימים מקסימום ממועד ביצוע העסקה.
האתר אינו מתחייב להשלים או להעלות בכלל, את העלאת סרטוני הוידאו בכל הקורסים המוצעים, לכאורה, בעמוד הבית של האתר.

התשלום עבור המוצרים באתר יבוצע בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד (בהתאם להסדר שיש ללקוח עם הבנק ו/או חברת האשראי).

החברה אינה אחראית לאיחור באספקת המוצר מעבר למועד האמור במקרים הבאים:

אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כוח עליון ובכלל זה, אך לא רק, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל שביתה או השבתה, לרבות אצל ספק, יבואן או יצרן המוצר, אצל ספק חומרי הגלם הדרושים לייצור המוצר או אצל המובילים ו/או השליחים המעורבים באספקת המוצר, הן לחברה והן ללקוח.

אספקת המוצר נמנעה ו/או התעכבה בשל כל סיבה שאיננה בשליטתה הבלעדית של החברה.

אספקת המוצר התעכבה בשל בעיה טכנית באתר החברה או אצל נותני השירותים שלה או אצל הלקוח. יובהר כי האתר מורכב מאוד טכנולגית ולכן בעיות אלו עלולות לצוץ מידי פעם. החברה תעשה ככל שביכולתה כדי לתקן תקלה כזו. עם זאת, החברה תפצה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקוח שנפגע עקב תקלה טכנית שנובעת מצד החברה.כל מבקר באתר או העושה שימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו - מאשר בעצם ביקורו כי הוא מקבל על עצמו הוראות אלו כולן ובמלואן ומסכים להן, ולכן מתבקש לקרוא אותן בקפידה.
התכנים באתר מיועדים לגברים ולנשים.
אמנם תקנון זה מנוסח בלשון זכר אבל הבר נעשה לצרכי נוחות בלבד!  כל תוכן  או שירות מתייחסים גם לנשים!
התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח  לבין החברה
לכל דבר ועניין ואלא אם הוסכם במפורש ובכתב אחרת בין הלקוח לבין החברה.
הוראות התקנון יחולו על כל רכישת מוצר ו/או שירות באמצעות האתר.

 

רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי האתר מהווה גם הסכמה מצד הלקוח לקבל על עצמו ולנהוג על פי הוראות תקנון זה.  
אם  הלקוח/המזמין אינו מסכים לתנאי כלשהוא מתנאי התקנון הנו מתבקש שלא לבצע רכישות באמצעות האתר.

כל מוצר יותר לשימוש במשך 90 יום בלבד או אם נכתב אחרת ע"י האתר ומפעילו בצורה ספציפית.
הסרטונים שנרכשו יהיו פתוחים למשתמש ל-90 יום מרגע הקנייה. ארכה תנתן כנגד המצאת אישור מהסטודנט שהוא אכן רשום לקורס המבוקש.
האתר משאיר לשיקול דעתו הבלעדי את ההחלטה באם לתת ארכה מעבר ל 90 יום.
בכל מקרה, לא תחול על האתר או עובדיו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר ו/או עקיף,  נזק מיקרי, מיוחד ו/או כל נזק מכל סוג ומין בגין רכישות שבוצעו באתר.

ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו. השימוש שנעשה על ידכם בחומרים, מידע והתכנים הנכללים באתר מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה בפרט.
מובהר שהאתר ו/או מפעילו אינו מבטיח הצלחה בבחינות ו/או התאמה מלאה של החומר האקדמי לבחינות.
מכאן, שהחברה לא תישא כל אחריות באשר לטיב המוצרים והתאמתם לבחינה בקורס האקדמי אליו מעוניינים ללמוד. 
עקב מורכבות החומר הנלמד באתר, ייתכנו טעויות בחומר ו/או חוסרים- מכל סיבה שהיא. 
האתר ו/או מפעילו לא יישא באחריות בנוגע לנזקים כאלו. כל הפתרונות באתר הינם הצעה לפיתרון ותו לא ומשקפים את דעתה של האתר ו/או מפעילו לגבי הפיתרון הראוי.
האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות. בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי. משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים וצפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.
על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המשתמש.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים בפרסומי האתר, לרבות בסרטוני הוידאו,  לרבות בהצעות לפתרון ש.ב.

כל התכנים באתר מצויים בבעלות האתר ו/או מפעילו
ומוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.
כל משתמש רשאי
לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות.לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין.
המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר (לרבות פייסבוק וקבוצות באתר הפייסבוק), פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

האתר יהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לו לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.
האתר יהיה רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר. כמו כן יהיה רשאית האתר לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסבור האתר כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה. האתר יהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
הינך רשאי בכל עת לפנות 
לאתר ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים
מעבר לשירותים אליהם נרשמתם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת 
10@ROY-IDAN.CO.IL
5466016@GMAIL.COM

האתר יהיה רשאי לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.
במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש.

פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו. המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו הינן של האתר ומפעילו בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לאחסן במאגר מידע, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ו/או לעשות כל שימוש מסחרי אחר, בין במישרין ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
האתר    יפרסם  באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את האתר.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.  

ביטול עסקאות על ידי החברה: החברה תהא רשאית לבטל עסקאות (כולן או חלקן) במקרים הבאים:

במקרה שבו ימנע כוח עליון את קיומה התקין של עסקה כלשהי או במקרה של אירוע בטחוני חריג או אירוע טרור, ובכל מקרה אחר בו יעכבו או ימנעו גורמים או אירועים שאינם בשליטתה הבלעדית של החברה את קיום העסקה (כולה או חלקה), או את אספקת המוצר.

במקרה שבו נפלה טעות בתום לב, בתיאום מוצר מסוים, ונבצר מהחברה או מטעמה לספק את המוצר כפי שתואר בטעות. במקרה זה תינתן ללקוח אפשרות לרכוש את המוצר כפי שניתן לספקו בפועל. במקרה שבו נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו.

באם אזל המוצר מהמלאי (גם עקב הגבלות טכנולגיות של שימוש מקביל ע"י מספר משתמשים בו זמנית) המצוי בידי החברה לאחר קבלת ההזמנה ואישורה. במקרה כזה רשאית החברה לבטל את העסקה ו/או להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך.
במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.